Obsah

Anotace 1
Fáze soutěže 2
Porotci 3
Důležité odkazy 4

Architektonická soutěž

Anotace

Idea. Zadavatel očekává v předložených návrzích invenci a ideu, která bude nadčasová a která projekt jasně definuje. Předpokládá se nadstandardní nadčasové řešení, které se bude pohybovat v ekonomických mezích zadavatele. 

Předmětem architektonické soutěže je návrh svazkové školy, která bude nejen splňovat a respektovat požadavky na tradiční vyučovací metody, ale bude pracovat s novými pedagogickými přístupy ke vzdělání, moderními metodami a formami výuky. V budově bude pravděpodobně probíhat určitá forma tradiční výuky, zadavatel však požaduje  návrh zpracovat tak, aby umožňovala v budoucnu realizovat nové aktuální pedagogické přístupy k výuce a ke vzdělávání. Výsledný pedagogický přístup a koncept výuky bude určovat až ředitel školy, proto je potřeba, aby byla budova otevřena všem možnostem. 

Zadavatel doporučuje v návrhu zohlednit multifunkčnost a udržitelnost. Nová stavba školy v místě nabídne sdílení funkcí (sdílení učebny pro vaření, případně sklady pro další aktivity). Jde o to navrhnout takové řešení využití budovy a areálu školy, které umožní variabilitu užití tříd, společných prostor vnitřních i venkovních prostor (před i po vyučování, během víkendů a také prázdnin). Základní škola a její areál budou doplňovat chybějící veřejnou vybavenost Odoleny Vody a spádových obcí. Areál i budova školy musí být přístupné veřejnosti (v efektivně nastaveném režimu).

Vybrané místo pro svazkovou školu se nachází na okraji stávající zástavby Odoleny Vody na ploše pole. Krajina navazující na hranu zástavby dále pokračuje hodnotnými krajinnými prvky a zajímavou terénní modelací. Zadavatel pociťuje nutnost citlivé práce s krajinným rázem a s urbanismem sídla s orientací na přírodě blízké řešení.

Ceny a odměny jsou stanoveny takto:
1. místo – 1 000.000 Kč,
2. místo – 800.000 Kč,
3. místo – 600.000 Kč.

Fotografie řešeného území

Řešené území

Řešené území se nachází v severní části města Odolena Voda.

Fáze soutěže

1.

Ustavující schůze s porotci

Schůze poroty k upřesnění podmínek a zadání, 26. 4. 2022

2.

Kulaté stoly

Setkání s veřejností, sbírání nápadů k nové škole, 17. 5. 2022.

3.

Vyhlášení architektonické soutěže

30. 5. 2022.

4.

Průběh architektonické soutěže

Architekti pracují na soutěžních návrzích. V průběhu soutěže mohou účastnící pokládat dotazy a to výhradně pomocí elektronického nástroje dle soutěžních podmínek.

5.

Odevzdání soutěžních návrhů

Termín odevzdání soutěže je 29. 8. 2021. Pro regulérně odevzdanou soutěž je potřeba odevzdat všechny dokumenty jak v listinné podobě, tak elektronicky dle soutěžním podmínek. 29. 8. 2022.

6.

Hodnotící zasedání poroty

Po odevzdání soutěžních návrhů zasedne porota k hodnocení návrhů. Průběh hodnotícího zasedání a hodnocení poroty bude účastníkům k dispozici v zápise ze zasedání.

7.

Zveřejnění výsledků a JŘBU

Výsledky soutěže zveřejní zadavatel - Svazek obcí Pode Vsí. Následně bude prostřednictvím elektronického nástroje zveřejněno oznámení o výběru dodavatele. Výherce soutěže bude vyzván k jednacímu řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU), jehož cílem je uzavřít mezi objednatelem a zpracovatelem smlouvu o dílo.

8.

Vernisáž

Všechny soutěžní návrhy si budete moct prohlédnout na vernisáži. Termín akce bude včas oznámen.

9.

Soutěž ukončena

Samotná soutěž i jednání bez uveřejnění byly ukončeny zasmluvněním zakázky s výhercem soutěže. Nyní se pracuje na dokumentaci.

Porotci

Nezávislí porotci

MgA. Markéta Zdebská
  • předsedkyně

2010 – založení atelieru BY architects
09/2015 pedagogická činnost na FA ČVUT, 10/2007 – 2/2008 praxe v atelieru Ing. arch. Josefa Pleskota, 1/2007 – 5/2007 studium v atelieru grafiky Prof. Rostislava Vaňka na VŠUP, 10/2004 – 6/2010 studium na VŠUP v Praze, ateliér Architektura III., MgA., 11/2003 – 6/2004 pedagogická činnost na Gymnasiu Fr. Palackého v Neratovicích, 10/1998 – 12/1999 studium na FA TU v Liberci, architektura a urbanismus, 10/1996 – 6/1999 studium na FT TU v Liberci, textilní a oděvní návrhářství

Ing. arch. Pavel Buryška

Absolvent FA ČVUT v Praze. V roce 2008 byl členem týmu holandské kanceláře Neutelings Riedijk Architects. V letech 2009 – 2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci pražské kanceláře Jiran Kohout architekti / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s Barborou Buryškovou studio XTOPIX. Během vlastní praxe získal řadu ocenění v architektonicko-urbanistických soutěžích z nichž se mj. realizoval projekt KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané, nominovaný na EU Mies Award 2019. Je autorizovaným architektem ČKA.

Ing. arch. Ondřej Králík

V roce 2018 absolvoval FA CVUT v Praze. Během studií byl na praxi ve Slovinsku u OFIS architects a v Portugalsku v atelieru OODA. Od roku 2018 pracuje v atelieru ov-a, kde se v roce 2021 stal partnerem. Je spoluautorem vítězného návrhu na první železniční vysokorychlostní terminál Praha-Východ, nebo Svazkové základní školy Chýně-Hostivice. Od roku 2018 vyučuje na FA ČVUT v ateliéru ZAN. Je autorizovaným architektem ČKA.

Ing. arch. Ondřej Píhrt

Architekt, vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor Architektura a územní plánování (2007), absolvoval zahraniční studijní stáž na Technické univerzitě v Mnichově v ateliéru Hermana Kaufmanna (2004). Po několikaleté spolupráci založil společně s Mojmírem Ranným ateliér RAP partners (2008). Od roku 2015 působí společně se Štefanem Šulekem a Ondřejem Lacigou v ateliéru SOA architekti, kde se věnuje široké škále projektů, v poslední době se zaměřením na školské stavby.

Závislí porotci

Hana Plecitá

Od roku 2014 radní a zastupitelka města, od listopadu 2015 starostka města Odolena Voda. Vystudovala SPŠ stavební v Mělníku. Od roku 1993 pracovala jako účetní ve stavební firmě, v letech 1997 – 2008 jako OSVČ, od roku 2008 jednatelka účetní firmy.

Mgr. Martin Hakauf

Starosta obce Panenské Břežany od roku 2018, od roku 2014 člen zastupitelstva obce. Mandát vykonává jako neuvolněný ve svém volném čase, zaměstnán je v Kanceláři prezidenta republiky, kde se věnuje public relations v oblasti publikační činnosti a přípravy expozic se zaměřením na státní symboliku. Vystudoval politologii a moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Petr Koukolíček

Starosta obce Kozomín.

Radim Fojtů

Starosta obce Postřižín.

Mgr. Petr Kovářík

Zastupitel a uvolněný starosta obce Veliká Ves od roku 2018. Pracovní zkušenosti má z veřejného i soukromého sektoru. Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – občanská výchova pro II. stupeň ZŠ.

David Hrdlička

Starosta obce Úžice.

Zdroje obrázků:

svazková škola Pode Vsí

50.2371222N, 14.4148806E

On-line verze:

https://skolapodevsi.cityupgrade.cz

City Upgrade