Obsah

Anotace 1
Fáze soutěže 2
Porotci 3
Důležité odkazy 4
Oceněné návrhy 5
Další soutěžní návrhy 9

Architektonická soutěž

Anotace

Idea. Zadavatel očekává v předložených návrzích invenci a ideu, která bude nadčasová a která projekt jasně definuje. Předpokládá se nadstandardní nadčasové řešení, které se bude pohybovat v ekonomických mezích zadavatele. 

Předmětem architektonické soutěže je návrh svazkové školy, která bude nejen splňovat a respektovat požadavky na tradiční vyučovací metody, ale bude pracovat s novými pedagogickými přístupy ke vzdělání, moderními metodami a formami výuky. V budově bude pravděpodobně probíhat určitá forma tradiční výuky, zadavatel však požaduje  návrh zpracovat tak, aby umožňovala v budoucnu realizovat nové aktuální pedagogické přístupy k výuce a ke vzdělávání. Výsledný pedagogický přístup a koncept výuky bude určovat až ředitel školy, proto je potřeba, aby byla budova otevřena všem možnostem. 

Zadavatel doporučuje v návrhu zohlednit multifunkčnost a udržitelnost. Nová stavba školy v místě nabídne sdílení funkcí (sdílení učebny pro vaření, případně sklady pro další aktivity). Jde o to navrhnout takové řešení využití budovy a areálu školy, které umožní variabilitu užití tříd, společných prostor vnitřních i venkovních prostor (před i po vyučování, během víkendů a také prázdnin). Základní škola a její areál budou doplňovat chybějící veřejnou vybavenost Odoleny Vody a spádových obcí. Areál i budova školy musí být přístupné veřejnosti (v efektivně nastaveném režimu).

Vybrané místo pro svazkovou školu se nachází na okraji stávající zástavby Odoleny Vody na ploše pole. Krajina navazující na hranu zástavby dále pokračuje hodnotnými krajinnými prvky a zajímavou terénní modelací. Zadavatel pociťuje nutnost citlivé práce s krajinným rázem a s urbanismem sídla s orientací na přírodě blízké řešení.

Ceny a odměny jsou stanoveny takto:
1. místo – 1 000.000 Kč,
2. místo – 800.000 Kč,
3. místo – 600.000 Kč.

Fotografie řešeného území

Řešené území

Řešené území se nachází v severní části města Odolena Voda.

Fáze soutěže

1.

Ustavující schůze s porotci

Schůze poroty k upřesnění podmínek a zadání, 26. 4. 2022

2.

Kulaté stoly

Setkání s veřejností, sbírání nápadů k nové škole, 17. 5. 2022.

3.

Vyhlášení architektonické soutěže

30. 5. 2022.

4.

Průběh architektonické soutěže

Architekti pracují na soutěžních návrzích. V průběhu soutěže mohou účastnící pokládat dotazy a to výhradně pomocí elektronického nástroje dle soutěžních podmínek.

5.

Odevzdání soutěžních návrhů

Termín odevzdání soutěže je 29. 8. 2021. Pro regulérně odevzdanou soutěž je potřeba odevzdat všechny dokumenty jak v listinné podobě, tak elektronicky dle soutěžním podmínek. 29. 8. 2022.

6.

Hodnotící zasedání poroty

Po odevzdání soutěžních návrhů zasedne porota k hodnocení návrhů. Průběh hodnotícího zasedání a hodnocení poroty bude účastníkům k dispozici v zápise ze zasedání.

7.

Zveřejnění výsledků a JŘBU

Výsledky soutěže zveřejní zadavatel - Svazek obcí Pode Vsí. Následně bude prostřednictvím elektronického nástroje zveřejněno oznámení o výběru dodavatele. Výherce soutěže bude vyzván k jednacímu řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU), jehož cílem je uzavřít mezi objednatelem a zpracovatelem smlouvu o dílo.

8.
Právě probíhá

Vernisáž

Všechny soutěžní návrhy si budete moct prohlédnout na vernisáži. Vernisáž se koná ve sportovní hale ve městě Odolena Voda dne 12. prosince od 18:00.

9.

Soutěž ukončena

Samotná soutěž i jednání bez uveřejnění byly ukončeny zasmluvněním zakázky s výhercem soutěže. Nyní se pracuje na dokumentaci.

Porotci

Nezávislí porotci

MgA. Markéta Zdebská
  • předsedkyně

2010 – založení atelieru BY architects
09/2015 pedagogická činnost na FA ČVUT, 10/2007 – 2/2008 praxe v atelieru Ing. arch. Josefa Pleskota, 1/2007 – 5/2007 studium v atelieru grafiky Prof. Rostislava Vaňka na VŠUP, 10/2004 – 6/2010 studium na VŠUP v Praze, ateliér Architektura III., MgA., 11/2003 – 6/2004 pedagogická činnost na Gymnasiu Fr. Palackého v Neratovicích, 10/1998 – 12/1999 studium na FA TU v Liberci, architektura a urbanismus, 10/1996 – 6/1999 studium na FT TU v Liberci, textilní a oděvní návrhářství

Ing. arch. Pavel Buryška

Absolvent FA ČVUT v Praze. V roce 2008 byl členem týmu holandské kanceláře Neutelings Riedijk Architects. V letech 2009 – 2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci pražské kanceláře Jiran Kohout architekti / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s Barborou Buryškovou studio XTOPIX. Během vlastní praxe získal řadu ocenění v architektonicko-urbanistických soutěžích z nichž se mj. realizoval projekt KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané, nominovaný na EU Mies Award 2019. Je autorizovaným architektem ČKA.

Ing. arch. Ondřej Králík

V roce 2018 absolvoval FA CVUT v Praze. Během studií byl na praxi ve Slovinsku u OFIS architects a v Portugalsku v atelieru OODA. Od roku 2018 pracuje v atelieru ov-a, kde se v roce 2021 stal partnerem. Je spoluautorem vítězného návrhu na první železniční vysokorychlostní terminál Praha-Východ, nebo Svazkové základní školy Chýně-Hostivice. Od roku 2018 vyučuje na FA ČVUT v ateliéru ZAN. Je autorizovaným architektem ČKA.

Ing. arch. Ondřej Píhrt

Architekt, vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor Architektura a územní plánování (2007), absolvoval zahraniční studijní stáž na Technické univerzitě v Mnichově v ateliéru Hermana Kaufmanna (2004). Po několikaleté spolupráci založil společně s Mojmírem Ranným ateliér RAP partners (2008). Od roku 2015 působí společně se Štefanem Šulekem a Ondřejem Lacigou v ateliéru SOA architekti, kde se věnuje široké škále projektů, v poslední době se zaměřením na školské stavby.

Závislí porotci

Hana Plecitá

Od roku 2014 radní a zastupitelka města, od listopadu 2015 starostka města Odolena Voda. Vystudovala SPŠ stavební v Mělníku. Od roku 1993 pracovala jako účetní ve stavební firmě, v letech 1997 – 2008 jako OSVČ, od roku 2008 jednatelka účetní firmy.

Mgr. Martin Hakauf

Starosta obce Panenské Břežany od roku 2018, od roku 2014 člen zastupitelstva obce. Mandát vykonává jako neuvolněný ve svém volném čase, zaměstnán je v Kanceláři prezidenta republiky, kde se věnuje public relations v oblasti publikační činnosti a přípravy expozic se zaměřením na státní symboliku. Vystudoval politologii a moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Petr Koukolíček

Starosta obce Kozomín.

Radim Fojtů

Starosta obce Postřižín.

Mgr. Petr Kovářík

Zastupitel a uvolněný starosta obce Veliká Ves od roku 2018. Pracovní zkušenosti má z veřejného i soukromého sektoru. Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – občanská výchova pro II. stupeň ZŠ.

David Hrdlička

Starosta obce Úžice.

Oceněné návrhy

1. cena – dkarchitekti, s.r.o.
autorský tým: David Kudla, Filip Malý, Andrea Fabiánová, Maria Lysenko, Vít Kučera

Anotace:

Navrhujeme jednoduchý, střídmý objekt primárně zaměřený na žáky a jejich učitele, a zároveň dostatečně otevřený, aby mohl sloužit celé místní komunitě. Stane se jedním ze středobodů obce, prostor otevřený k sdílení a rozhovorům. Návrh svou kompaktností nabízí provozně i investičně nenáročné řešení. Zároveň jde o koncept hledící do budoucnosti umožňující flexibilnost pro vývoj přístupů v pedagogice. Hmotové uspořádání vychází z morfologie terénu, rozšiřuje přírodní charakter místa a nabízí náhodně kolemjdoucímu prostory pro odpočinek u významné veřejné budovy obce.

 

 

2. cena – Studio Perspektiv, s.r.o.
autorský tým: Martin Stára, Ján Antal, Silvia Snopková, Nikola Procházková, Sebastian Sticzay, Tomáš Pavlakovič

Anotace:

Návrh nové svazkové školy na okraji městečka Odolena voda vychází z tradiční typologie školy s novodobým přístupem ke společným prostorám školy. Jako hlavní úskalí u tradičních škol považujeme vertikální rozdělení, které vytváří centrální chodby bez denního světla a propojení mezi jednotlivými patry. Kompaktně navržená škola je rozdělena do třech objemů podle vnitřního provozu. Vzniká tak čitelná architektura s přehledným vnitřním uspořádáním. Transparentní škola, kde se žáci znají mezi třídami i patry. Centrální chodby, jež protínají vertikální atria, zajišťují denní světlo a přehlednost pro všechny.  Díky kompaktní hmotě a jednoduchému materiálovému schéma lze docílit nízkých investičních nákladů.

 

 

 

3. cena – monom works s.r.o.
autorský tým: Jakub Vašek, Igor Hobza, Michal Bernart, Jitka Rumlová, Petra Malinská, Yelyzaveta Shovikova, Karolína Štefková

Anotace:

Dům. Dům na rozhraní města a krajiny. Dům v zeleni. Dům dotvářející panorama sídla. Silueta a prostorové členění objektu doplňuje panorama města. Přidává další vrstvu na jeho obraz. Vzniká silné spojení mezi architekturou a přírodou. Otevřenost, velkorysost a bohatost stimuluje žáky.

odměna – ENVEA s.r.o.
autorský tým: Milan Škorupa, Viliam Strajňak, Peter Kokinda

Anotace:

Zadávateľ popri tradičných vyučovacích metódach, vyzýva aj na prácu s novými pedagogickými prístupmi ku vzdelaniu, modernými metódami a formami výučby. Silný koncept výučby detí si zaslúži podporu aj v architektonickom koncepte riešenia školy. V návrhu preto prinášame iný, ako tradičný pohľad na fungovanie objektu základnej školy. Zámerom je návrh objektu so schopnosťou podporiť vytváranie komunity detí, rodičov, pedagógov a poskytovanie celodenných služieb aj nad rámec bežnej výuky.

Další soutěžní návrhy

AND, spol. s r.o.,
autorský tým: Vratislav Danda, Pavel Ullmann, Karolína Hustá, Klára Hrdličková, Jonáš Staníček

Anotace:

Návrh svazkové školy jakožto místa pro vzdělání, sport a kulturu. Žáci, sportovní nadšenci i široká veřejnost na jednom místě. Škola se svou hmotou přizpůsobuje stávajícím terénním podmínkám a snaží se jich co nejvíce využít. Výškově zapadá do kontextu zástavby, funkčně si je však vědoma své dominanty v rámci obce. Vnitřní prostory jsou vzdušné a prosvětlené tak, aby bylo zajištěno co nejpříjemnější prostředí pro vzdělávání. Návrh dispozičně umožňuje tradiční výuku v kmenových třídách, ale také alternativní výuku v rámci společných prostorů.

joyjoy studio ztgmbh
autorský tým: Jakub Dvorak, Felix Zankel, EGKK landscape architecture / Martin Enzinger

Anotace:

Na okraji obce Odolena Voda se staví nová škola, která má být novým integračním centrem pro děti a obyvatele okolních vesnic. Mezi stromy, uprostřed zeleně s výhledem na kostel svatého Klimenta se z krajiny citlivě vyjímá škola Pode Vsí. Tento objekt je hybridem a doplňuje chybějící veřejná zařízení v okolí. Sport, akce, volný čas, bleší trh,… vše by si zde našlo své místo.

dipl. arch. ADRIANO FERRER ESCAYOLA
autorský tým: BELÉN AGUSTÍ SUNYER, EDUARD MOSIEIENKOV, DENISA KUČEROVÁ

Anotace:

Škola je jednou z nejdůležitějších institucí v našem životě. Dobré vzdělání nám poskytuje kritického ducha, znalosti, přátelství a zážitky. Věříme, že vzpomínky na místo, kde se vzděláváme, navždy ovlivní náš způsob bytí. Proto není naším cílem nic jiného, ​​než vymyslet nezapomenutelnou školu. Způsob, jakým se učíme, není lineární, nýbrž chaotický, ale zároveň vyžaduje metodu. Je podobný tvaru meandru (struktura mozku), kde se prolínají znalosti a zkušenosti a vytváří se nové myšlenky. Tento zdánlivý rozpor nás inspiroval při navrhování školy, a to hlavně z pohledu uživatele. Zároveň se přizpůsobujeme specifikám této nevšední lokality. Organizace školy je velmi racionální a uspořádaná, soustředí se kolem chaotického a dynamického centrálního prostoru. Vstupní foyer/hala je místo setkávání a učení jiným, alternativnějším způsobem než u kamenných tříd, které jsou orientované do krajiny v nejklidnější části pozemku.

No – A Architekti s.r.o.
autorský tým: Lenka Zemčíková, Juraj Illéš, Karolína Miková, Vladimír Hrivňák, Lukáš Štefl, Michaela Šteflová

Anotace:

Navrhujeme atriovou školu. Atrium je obývacím pokojem a hernou. Kolem společné prostory. Kmenové učebny jsou intimním prostorem orientovaným do krajiny.Škola je bezpečný prostor pro rozvoj chápání světa. Dům navazuje na obruč zeleně kolem pozemku. Na cyklotrasy a pěší trasy navazují venkovní sportoviště a hřiště využitelná veřejností.

Ing. arch. Václav Škarda
autorský tým: Václav Škarda, Jiří Švehla

Anotace:

Nová venkovská škola se volně inspiruje venkovskými hospodářskými budovami se sedlovými střechami a svojí formou vytváří pevný vztah k nejstarší zástavbě kolem náměstí obce a zároveň dotváří čitelný okraj obce směrem ke krajině. Budova kolem sebe vymezuje prostory důležité jako ona sama. Venkovská škola přebírá výhody venkovského bydlení, tj. přímé vstupy z učeben do zahrady. Tradiční forma s pevnou konstrukční modulací není překážkou pro rozvinutí netradičních pedagogických metod, neboť budova nabízí mnoho alternativních výukových prostor, včetně možnosti rozšíření učeben do chodeb.

Marek Chalupa architekti s.r.o.
autorský tým: Marek Chalupa

Anotace:

Škola v krajině (zvenku)

Sledujeme zapojení budovy školy do harmonického řádu krajiny před městem, „pode vsí“, a proto:
• objem budovy školy je členěný do více do sebe volně zapojených článků, aby budova nepůsobila masivně a tedy v místě kontrastně,
• články jsou výškově odstupňovány podle terénu krajiny,
• střechy článků jsou zelené s vegetačním souvrstvím pro intenzivní i extenzivní vegetaci, spojují se s přírodním charakterem krajiny před městem, zadržují vodu a nevytváří tepelný ostrov v krajině,
• budova je nízká, aby se zapojila do krajiny a její vnitřní prostory bylo možné co nejvíce propojit s prostory venkovními – vstupní dvůr, přestávkový dvůr, zahrada, venkovní učebny, • fasáda budovy je koncipována z obyčejných hoblovaných barevně lazurovaných prken, tedy z obnovitelného materiálu, který je fortelný, neokázalý a umí přirozeně stárnout.

Krajina ve škole (uvnitř)

Sdílené vnitřní prostory školy jsou umístěné v jednom spojitém prostoru, tvoří jednu společnou přehlednou krajinu. Po jejím obvodě jsou umístěny učebny a ostatní uzavřené místnosti. Vnitřní krajina sdílených prostorů je členitá a je členěná dle individuálních potřeb jednotlivých částí školy. V jednotlivých ohniscích jsou tak umístěny prostory pro I. stupeň, II. stupeň, aulu, vedení školy, sdílené učebny apod. I. i II. stupeň má své vlastní, charakterově odlišné prostory, vertikálně propojené atriem. Dalším prostorovým ohniskem školy je celou školou sdílené atrium auly, na kterou navazuje sedací schodiště vedoucí k jídelně a na přestávkový dvůr.

Grulich architekti s.r.o.
autorský tým: David Grulich, Markéta Grulichova, Ales Tuček,

Anotace:

Nová svazková škola, pevný bod vzdělání, prostor pro kreativitu, inspirativní prostředí, symbióza s přírodou, to jsou základní myšlenky návrhu. Koncept vychází z citlivého zasazení na kraj zástavby, vrstevnaté provázanosti funkcí, otevřenosti pro veřejnost a fungování areálu po celý rok.

 

MgA. Ing. arch. Michal Šiška, MgA. Matěj Petránek
autorský tým: Michal Šiška, MgA. Matěj Petránek

Anotace:

Navržená škola

• vizuálně potlačuje svůj objem tak, aby harmonicky propojila rozhraní města a krajiny
• maximálně zachovává stávající zeleň a na většině vnějších ploch a na střešní zahradě doplňuje novou tak, aby postupně srostla s okolní přírodou
• nabízí promyšlenou návaznost a hierarchii vnitřních prostor, člení funkční náplň na uchopitelné menší funkční celky, tzv. klastry
• umožňuje bezpečný, bezbariérový pohyb pěších, cyklistů i automobilů
• efektivně a šetrně hospodaří se zdroji a energiemi
• poskytuje důstojný prostor pro vzdělávání dětí 21. století

 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
autorský tým: Matej Siebert, Roman Talaš, Ivan Kulifaj, Tomáš Klásek, Diana Szekerová, Lenka Hečková, Dušan Hetlerovič, Olesia Hordiichuk, Adam Hronský, Zuzana Vrábľová, Libor Stehlík, Zdenko Dekan, Ondrej Vavro, Peter Pasečný, Soňa Ridillová

Anotace:

Návrh školy vychází z komplexní potřeby žáků i učitelů a propojení objektu s komunitním fungováním objektu. Při designu je hlavním aspektem obnovitelnost nebo recyklace materiálů, ekonomický i psychologický vliv. Tyto přístupy vytvářejí koncept návrhu, jehož výsledkem je racionální schéma rozložení funkcí a co nejlepší přizpůsobení prostor pro studenty jako kreativní mladou generaci.

 

Agáta Jirout Kosinová, MgA. Lenka Millerová, MgA. Lukáš Koubek
autorský tým: Agáta Jirout Kosinová, MgA. Lenka Millerová, MgA. Lukáš Koubek 

Anotace:

Škola se stává středobodem šesti obcí, těžištěm vzdělání širší lokality. Orientační a významný bod přesahující hranici města Odolena Voda. Vstupem směřuje k centru, stává se jeho součástí. Objekt školy reaguje na historický násep železnice.V tomto sepětí vytváří nový veřejný prostor, další kvalitu města. Vzniká zde náměstí na křížení cest. Elementárnost budovy a úměrnost lokalitě, působí dojmem klidu a stálosti. Svým vzhledem vypovídá o svém účelu. Obsypána zelení strůstá se stávajícím intravilánem. Kompaktní tvar je ekonomicky a enenergeticky výhodný. Umístění objektu dává prostor pro pestré využití zahrady.

 

kodet architekti s.r.o., Ing.arch. Martina Kodetová a Ing.arch. Tomáš Kodet
autorský tým: Martina Kodetová, Tomáš Kodet

Anotace:

Uvažujeme o škole jako o společenství lidí, kteří se chtějí vzájemně vzdělávat. Za základní rozdělení nepovažujeme 1 třídu, ale 1. a 2. stupeň školy a navíc počítáme s tím, že se oba stupně částečně prolínají. Tak, aby se děti a učitelé mohli vzájemně učit napříč různými ročníky.

 

/data/d/e/de1e09e4 caf6 427c 8327 0011828eebf6/cityupgrade.cz/web/wp content/uploads/sites/294/2022/10/1 1

/data/d/e/de1e09e4 caf6 427c 8327 0011828eebf6/cityupgrade.cz/web/wp content/uploads/sites/294/2022/10/2 1

/data/d/e/de1e09e4 caf6 427c 8327 0011828eebf6/cityupgrade.cz/web/wp content/uploads/sites/294/2022/10/3 1

/data/d/e/de1e09e4 caf6 427c 8327 0011828eebf6/cityupgrade.cz/web/wp content/uploads/sites/294/2022/10/4 1

/data/d/e/de1e09e4 caf6 427c 8327 0011828eebf6/cityupgrade.cz/web/wp content/uploads/sites/294/2022/10/5 1

Ing. arch. Lukáš Taller, Dipl.-Ing. Bořek Němec
autorský tým: Lukáš Taller, Bořek Němec, Barbora Kopřivová, Jan Zatloukal, Miroslav Vondřich, René Grosserüschkamp, Lukáš Pučelík

Anotace:

Stavba školy na zelené louce vyvíjí svou základní koncepci jako svébytný celek za městem, který navazuje na stávající prvky krajiny a infrastruktury: val vlečky, záhumenní cestu kolem Odoleny Vody z Úžic (pro napojení cyklo a pěších), hlavní silnici, horizontály okolních polních řádků a siluetu města. Tři provozně spjaté, avšak průchozí hmoty školy vytváří adekvátní měřítko vůči siluetě města Odolena Voda a krajině. Rozčleněním stavby na tři hmoty, objemy školních tříd a tělocvičnu, tak nevzniká na pozemku bariéra. Soubor svým uspořádáním navenek vytváří: školní náměstí, jako vstupní prostor do školy, školní nádvoří, jako prostor venkovního sezení školní jídelny, pěstitelskou zahradu a družiny, a prostor venkovního hřiště, přístupný veřejnosti. Navrhovaná průchozí krajina pozemku pro pěší, cyklo, relaxaci, hry a přírodu, ansámbl budov objímá a začleňuje do širšího okolí svébytného rázu této středočeské krajiny. Vzniká tak školní archipel, souostroví budov, místo, kam lze chodit nejen za odpolední výukou, ale i za sportem, na procházku, za odpočinkem, nebo kde lze zažít své první rande.

OAMDG s.r.o.
autorský tým: Libor Přeček, Martin Kollár, Thomas Tankó, Soňa Tankó

Anotace:

Výstavba nové budovy nové školy si klade za cíl vytvořit nové lokální centrum vzdělání, kultury a sportu, který budou využívat jak žáci přilehlých obcí, tak i místní obyvatelé obce Odolena Voda. Poloha řešeného území uzavírá obec na severní straně a navzdory okrajové poloze má tendenci doplnit a uzavřít i centrum obce, které je v docházkové vzdálenosti. Řešené území je také v návaznosti frekventované pěší trasy podél bývalého viaduktu, který tvoří ekvivalent městských hradeb, a to i svou morfologií v rámci přirozeného terénu.

build&build s.r.o.
autorský tým: Marie Zelenková, Martin Kulštejn, Jan Řeháček, Tetyana Boychenko

Anotace:

Výstavba nové budovy nové školy si klade za cíl vytvořit nové lokální centrum vzdělání, kultury a sportu, který budou využívat jak žáci přilehlých obcí, tak i místní obyvatelé obce Odolena Voda. Poloha řešeného území uzavírá obec na severní straně a navzdory okrajové poloze má tendenci doplnit a uzavřít i centrum obce, které je v docházkové vzdálenosti. Řešené území je také v návaznosti frekventované pěší trasy podél bývalého viaduktu, který tvoří ekvivalent městských hradeb, a to i svou morfologií v rámci přirozeného terénu.

A8000 s.r.o.
autorský tým: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Diana Švec-Billá, Jakub Honzák 

Anotace:

Pěšky nebo na kole od školy až na náves? I když je svazková škola z velké části využívána širším okolím, nestavíme vše pro auta. Navrhujeme jasnou, přímou a co nejbezpečnější spojnici, která urbanisticky propojí areál školy s centrem města. Připojením školy k obci vzniká nové kreatívní lokální centrum jako funkční doplněk stávající struktury. Nové aktivity a možnosti využití přinesou další rozvoj obecního života na obou koncích této spojnice. Koncept je doplněn novou zastávkou BUS před školou pro žáky i veřejnost.

MS plan s.r.o.
autorský tým: Michal Šourek, Kateřina Fišerová, Linda Svobodová, Karina Rodriguez, Pavel Hřebecký, Jan Novotný, Valeria Chernukhina, Anna Goncharenko

Anotace:

Škola má být inspirativním prostředím, které dává pocit bezpečí a zároveň nabízí příležitosti pro setkávání a společenské aktivity. Právě takou školu jsme navrhli pro žáky, učitele a komunitu rodičů. Charakter a ducha Svazkové základní školy Pode Vsí definuje flexibilní, prostorově i funkčně různorodá řešení nejen „komunitních“ prostorů pro setkávání, které prostupují celou budovou školy, ale také promyšlené řešení víceúčelových prostorů pro výuky a zázemí zaměstnanců. Přívětivé vnitřní prostředí školy je navrženo tak, aby splňovalo a respektovalo požadavky na tradiční vyučovací metody a zároveň umožnilo implementovat nové pedagogické přístupy ke vzdělání, moderní metody a formy výuky.

NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpociń, Jerzy Grochulskiska
autorský tým: Jerzy Grochulski, Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Agata Kobus, Slavomír Peterka, Tomáš Kubelka, Viktor Beran Kákoš, Natalia Kulesza, Konrad Matulaniec, Katarzyna Fabińska, Błażej Szymczyński

Anotace:

Myšlenkou projektu bylo vytvořit výukový prostor, který by byl co nejflexibilnější a co nejlépe by reagoval na změny, které přináší moderní vzdělávání. Místo, které následuje mladého člověka, reaguje na jeho potřeby a vytváří přívětivé prostředí pro jeho vzdělávání. Škola je místem, kde se děti učí nejen při výuce základních předmětů, ale především konkrétním společenstvím, které jej učí, jak v něm fungovat. Je to komunita, ve které tráví většinu dne. Jedním z nejdůležitějších cílů projektu bylo vytvořit atraktivní místo, které by děti přimělo k samostatnému objevování. Ke zkoumání konkrétních problémů. Ke kladení otázek a hledání odpovědí.

Studio acht, spol. s r.o.
autorský tým:  Václav Hlaváček

Anotace:

Budova nové svazkové základní školy se rozprostírá na severním okraji Odolené Vody. Vytváří zde nové centrum a z průchozí lokality dělá cílovou destinaci. Škola v sobě a kolem sebe nabízí řadu veřejných prostor k vyžití jak pro její žáky, tak pro obyvatele okolních vesnic a je tedy zárukou fungujícího centra. Rozložení do několika křídel její mohutný objem na venek úspěšně skrývá a uvnitř naopak nabízí dělení a zákoutí, která umožňují různé druhy interakcí, výuky i odpočinku. Většina tříd prvního stupně má přístup na školní zahradu, a všichni žáci mohou benefitovat ze sdíleného dvora, bezpečného venkovního prostoru. Sedlová střecha komunikuje se střešní krajinou Odolené Vody a není tak rušivým elementem v lokálním urbanismu.

svazková škola Pode Vsí

50.2371222N, 14.4148806E

On-line verze:

https://skolapodevsi.cityupgrade.cz

City Upgrade